कर्णाली प्रदेश

 • कुल जनसंख्या १६,९४,८८९
 • कुल स्थानीय तह ७९
 • महानगरपालिका -
 • उप महानगरपालिका -
 • नगरपालिका संख्या २५
 • गाउँपालिका संख्या ५४

कालिकोट जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,४४,९१७
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

कालिकोट जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १४४९१७ रहेको छ ।

जाजरकोट जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,८९,३६५
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

जाजरकोट जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १८९३६५ रहेको छ ।

जुम्ला जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,१९,३७७
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

जुम्ला जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ११९३७७ रहेको छ ।

डोल्पा जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ४२,९५९
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

डोल्पा जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४२९५९ रहेको छ ।

दैलेख जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २,५३,३१९
 • कुल स्थानीय तह ११
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

दैलेख जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २५३३१९ रहेको छ ।

पश्चिमी रूकुम जिल्ला

 • कुल जनसंख्या १,६६,३५४
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

पश्चिमी रूकुम जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १६६३५४ रहेको छ ।

मुगू जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ६६,६५८
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

मुगू जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ६६६५८ रहेको छ ।

सल्यान जिल्ला

 • कुल जनसंख्या २,३८,६६८
 • कुल स्थानीय तह १०
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सल्यान जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २३८६६८ रहेको छ ।

सुर्खेत जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ४,१७,७७६
 • कुल स्थानीय तह
 • नगरपालिका संख्या
 • गाउँपालिका संख्या

सुर्खेत जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४१७७७६ रहेको छ ।

हुम्ला जिल्ला

 • कुल जनसंख्या ५५,४९६
 • कुल स्थानीय तह
 • गाउँपालिका संख्या

हुम्ला जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ५५४९६ रहेको छ ।